Gasflasker der indeholder hydrogen med ventil Bil tankas med vätgas

VAD ÄR​ 
VÄTGAS?


Vätgas, även kallat hydrogen, är det lättaste och vanligaste grundämnet i universum och har det kemiska tecknet H. Dess halt i jordens atmosfär är dock bara 0,55 ppm (parts per million). Vid jordytan förekommer fritt väte normalt som en tvåatomig gas med den kemiska beteckningen H2

Väte upptäcktes 1766 av den engelske kemisten och fysikern Henry Cavendish, som fann att en brännbar gas utvecklas när metaller löses i syror. Senare visade han att vatten bildas vid förbränning av denna gas. Det nyupptäckta grundämnet gavs därför namnet hydrogen, som betyder vattenbildare på grekiska. Svenska vetenskapsmän valde dock att använda namnet väte.

EGENSKAPER


Vätgas är en färglös, luktlös och icke giftig gas, som är mycket lättantändlig och brandfarlig. Den brinner i luft med en blekt blå, nästan osynlig låga. Tillsammans med oxygen bildar den knallgas, som exploderar våldsamt vid antändning. Gasen har stor läckagebenägenhet, sprider sig snabbt i luft och kan lätt tränga genom andra material. Dess densitet är bara en fjortondel av luftens. Vid läckage stiger gasen därför snabbt uppåt och vid tömning av rörsystem kan den bli kvar i högpunkter och blindgångar. Väte har bättre värmeledningsförmåga än andra gaser och mycket låg kokpunkt, -253°C vid atmosfärstryck.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Väte används bland annat inom forskning, metallbearbetning och inom energisektorn. Användningsområdena är många, så som
 

 • värmebehandling av metaller
   
 • som bärgas vid gaskromatografi
   
 • som fordonsbränsle
   
 • till kalibrering av analysutrustning och detektorer
   
 • till reduktionsprocesser vid framställning av stål
   
 • till kemisk framställning av ammoniak och metanol

VI ERBJUDER 
FÖLJANDE KVALITETER


Strandmöllen framställer vätgas i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Vätgas och -blandningar saluförs under följande varumärken:

TECH LINE®: standardgaser för tekniska tillämpningar
LAB LINE®: högrena gaser för laboratorier
FUEL CELL: gas för bränsleceller

FRAMSTÄLLNING


Strandmöllen framställer vätgas genom elektrolys, varvid vatten spjälkas till vätgas och oxygen med hjälp av el från solceller och vindkraft. Gasen samlas upp för att sedan renas, komprimeras, torkas och kylas. Eftersom den framställs ur förnybara källor, kallas den för grön vätgas. Merparten av allt väte som används av industrin framställs dock ur naturgas genom ångreformering. Naturgasen hettas därvid upp till 700 - 1 100°C tillsammans med vattenånga över en metallkatalysator. Resultatet blir så kallad grå vätgas och koldioxid.


 

LEVERANSFORMER 

Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ för vätgas och -blandningar.

FLASKOR: Standardflaskor med 200-300 bars tryck finns i storlekar från 5 till 50 liter. 

PAKET: Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor med 200 bars tryck. Det finns även paket med volymen 12 x 50 liter, som har 300 bars tryck och därigenom innehåller runt 50 % mer gas än standardpaketen.

TRAILER: Vi erbjuder även leverans med trailers av olika slag, från 200 till 300 bar som rymmer från 300 till 500 kilo. 

Lastbil med en brinttank og tanke i baggrunden

ÖVERVÄGER DU ATT BYTA UT
FOSSILA BRÄNSLEN

TILL GRÖN VÄTGAS?


Det tar 3-5 minuter att tanka, du kan köra upp till 600 km på en tank och det enda utsläppet är rent vatten. Att köra på grön vätgas har många fördelar! Är du redo?

MER OM
ANVÄNDNINGSOMRÅDENVätgas används framför allt som råvara vid framställning av ammoniak, metanol, saltsyra och andra viktiga kemikalier. Stora mängder väte används också i petroleumraffinaderier för avsvavling och omvandling av tunga fraktioner till lättare, mer efterfrågade fraktioner genom hydrokrackning. Inom livsmedelsindustrin används gasen för hydrering av animaliska och vegetabiliska oljor. Vid metallurgiska applikationer som värmebehandling, ugnslödning, bågsvetsning och plasmaskärning samt vid glas- och keramiktillverkning används vätgas för att skapa en reducerande atmosfär.
 

 

VÄTGAS INOM
OLIKA INDUSTRIER


Gasen används för att driva både vätgasfordon med förbränningsmotorer och elfordon drivna av bränsleceller. I bränslecellerna alstras el genom en elektrokemisk reaktion mellan vätgas och oxygen, varvid vatten bildas. Utveckling av bränslecellssystem för fartyg och flygplan pågår. Flytande väte används som drivmedel för raketmotorer. Vätgasens goda värmeledningsförmåga utnyttjas vid kylning av generatorer. På laboratorier används högren vätgas för kalibrering och analyser.