CO2 flasker set oppe fra Jordklode med lys

VÄTGAS SOM DRIVMEDEL

GRÖN VÄTGAS  
SOM DRIVMEDEL

 

 

Strandmöllenkoncernen har producerat vätgas i mer än femtio år. Historiskt sett har den största delen av vätgasen som producerats av Strandmöllen använts inom metallbearbetning, forskning och industri. 

Utöver att producera vätgas för industriellt bruk tillverkar Strandmöllen-koncernen även vätgas som används som fordonsbränsle. Bland annat har Strandmøllen A/S varit en stor del i uppbyggnaden av infrastrukturen kring ett rikstäckande nät av tankstationer i Danmark och Strandmöllen AB levererar vätgas till ett flertal utvecklingsprojekt för tunga fordon i Sverige.

Vätgasen som produceras i Strandmöllen är så kallad grön vätgas som har framställts genom elektrolys med elektricitet från förnybara energikällor. 

 

VÄTGAS I
STRANDMÖLLEN AB

I Sverige har ett flertal vätgassatsningar initieras och genomförts, ett av dom är Strandmöllens unika vätgasprojekt med fokus på tung transport. 

I september 2021 blev Strandmöllens vätgasprojekt beviljat investeringsstöd från Klimatklivet. Investeringsstödet möjliggör Strandmöllens deltagande mot en grönare framtid där målet är att bli en svensk vätgasproducent att räkna med. Vätgasanläggningen förväntas vara i drift våren 2024.

 

GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

Projektet genomförs i samarbete med PS Energi, Ljungby Energi och Ljungby Kommun, vilket skapar positiva synergieffekter och en värdekedja för vätgasen. Projektet är ett helhetskoncept som består av produktion, distribution samt försäljning av vätgas och koordineras för att uppnå både ekonomiska samt hållbarhetsmässiga fördelar. 

Strandmöllen står för produktionen av vätgasen, som sker genom elektrolys av vatten. I elektrolysören spjälkas vatten med hjälp av elektricitet, vilket innebär att en H2O-atom (vatten) separeras och istället bildar H2 (vätgas) och O2  (oxygen). Genom att använda elektricitet från en fossilfri energikälla orsakar produktionen inga negativa koldioxidutsläpp och slutprodukten kallas för grön vätgas. I Strandmöllens vätgasprojekt står Ljungby Energi för el-försörjningen, som i detta fall består av grön el från två närliggande vindkraftverk. 


ANVÄNDNING OCH DISTRIBUTION

Vid vätgasproduktion genom elektrolys uppstår restvärme, som Ljungby Energi tar tillvara på för att skapa resurseffektivitet. Restvärmen används sedan som lågkvalitativ fjärrvärme i ett tilltänkt, nytt bostadsområde. 

Den producerade vätgasen lagras på Strandmöllens anläggning innan den distribueras till kunder. Strandmöllen står för direktdistribution till kunder och PS Energi står för distribution i form av en tankstation som uppförs på Strandmöllens anläggning. Tankstationen är strategiskt placerad på Strandmöllens anläggning i småländska Ljungby, precis i krysset av E4:an och Väg 25.

För uppförandet av tankstationen har PS Energi erhållit investeringsstöd från Klimatklivet. Målsättningen är att tankstationen ska vara en fullskalig grön vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik och beräknas stå färdig under 2024. Utöver tankstationen i Ljungby har PS Energi även fått stöd från Energimyndigheten för uppförandet av en tankstation för vätgas i Oskarshamn. 

En av tankstationens kunder är Ljungby Kommun, som avser skapa en fordonsflotta bestående av vätgasdrivna bilar som ska användas i egen verksamhet. Dessutom finns ett antal direktkunder på den svenska marknaden som Strandmöllen-koncernen redan idag förser med vätgas. 

Læs brochuren om klimavenlig brintproduktion - brint som brændstof

 

VÄTGAS I SVERIGE OCH I EU

De senaste åren har vätgas som drivmedel fått ett stort genomslag och år 2020 antog EU en vätgasstrategi som innehåller en vision för att skapa ett europeiskt ekosystem för vätgas. Strategin sträcker sig från forskning och utveckling till produktion, infrastruktur och internationell expansion. 

I Sverige är intresseorganisationen Vätgas Sverige en viktig spelare när det kommer till etablering samt marknadsföring av vätgas som drivmedel. Strandmöllen är medlemmar i Vätgas Sverige och är stora förespråkare för ökad användning av vätgas inom transportsektorn. Detta har bland annat bidragit till att Strandmöllen aktivt deltar i varierande aktiviteter för att sprida kunskap och skapa intresse för vätgas på den svenska marknaden. I november 2021 fick Strandmöllen ta emot Ljungby Business Arenas pris Årets Miljö-Initiativ för sitt vätgasprojekt. 

VILL DU VETA MER OM VÄTGAS
SOM DRIVMEDEL FÖR TUNG TRANSPORT?


Det finns flera avgörande fördelar med vätgasdrivna tunga fordon, vilket gör dom till ett starkt alternativ jämfört med batteridrift. Läs mer i artikeln nedan!