HELIUM

VAD ÄR HELIUM?

Ädelgasen helium, med det kemiska tecknet He, är efter väte det vanligaste grundämnet i universum. 
Dess halt i jordens atmosfär är dock bara 5,2 ppm (parts per million). I jordskorpan bildas helium vid radioaktivt sönderfall av tunga grundämnen. Naturgas kan därför innehålla helium i halter upp till några procent.

EGENSKAPER

Helium har flera speciella egenskaper, vilket gör det väldigt mångsidigt. Gasen är färglös, smaklös, luktlös och giftfri. Den har låg densitet, god värmeledningsförmåga, låg kokpunkt och låg löslighet i vatten. Att helium är det näst lättaste grundämnet, bara en sjundedel så tungt som luft, gör att det har blivit välkänt för de flesta som ballonggas. I flytande form är helium jordens kallaste vätska med en kokpunkt vid -268,9C. Detta gör att helium ofta används för att kyla känslig teknik. På 1980-talet utvecklades heliumkylda datorer. Svårigheten att hålla gasen innesluten gjorde att datorerna vid jämna mellanrum fick fyllas på med helium.

Gasen är inert, vilket betyder att den inte reagerar kemiskt med sin omgivning och därför varken kan brinna eller oxidera. Samtidigt är helium en gas som vid felaktig användning och missbruk har allvarliga hälsorisker. Att inhalera helium för att förvränga rösten kan ge allvarliga skador eftersom gasen tränger bort syret ur lungorna. Redan några få inandningar kan vara förknippat med livsfara och leda till medvetslöshet och kvävning.

Helium

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Mångsidigheten hos helium illustreras av de vitt skilda områden där gasen fyller en viktig funktion. Helium används som skyddsgas vid bågsvetsning, både som ren gas och i blandningar med argon. Gasens uppgift är att skydda smält metall mot kontakt med luft för att förhindra bildning av oxider och nitrider, som skulle resultera i en dålig svetsfog. I vissa applikationer fungerar helium bättre som skyddsgas än argon, då helium ger högre värmeutveckling i bågen vid samma strömstyrka och båglängd. Det ger en djupare inträngning och möjliggör högre svetshastighet, vilket är en fördel vid svetsning av grövre material eller metaller med hög värmeledningsförmåga. Helium används även som skydd mot omgivande atmosfär vid metallurgiska processer.

Inom elektronikindustrin används helium vid tillverkning av halvledare och fiberoptik. I bilar används helium eller heliumblandningar för att blåsa upp sidokrockkuddar och sidoskyddsgardiner, som behöver behålla trycket under längre tid än krockkuddar på ratt och instrumentbräda för att skydda passagerarna om bilen voltar. Ett annat användningsområde är som detektorgas vid läckagesökning i rörledningar och tankar.

På kemiska laboratorier används högrent helium för kalibrering och analyser. Inom sjukvården kyler helium supraledande magneter i MRI-scanners (Magnetic Resonance Imaging, så kallade magnetkameror) till de extremt låga temperaturer som krävs för att tekniken ska fungera. Helium ingår också i gasblandningar för spirometriska mätningar av lungvolymer och utandningshastigheter liksom gasblandningar för djuphavsdykning.

FRAMSTÄLLNING

Helium framställs huvudsakligen ur naturgas. Heliumrika naturgasfyndigheter finns exempelvis i USA, Qatar, Algeriet, Australien, Ryssland och Polen. Utvinningen sker genom en process i flera steg där naturgasen kyls till så låg temperatur att samtliga övriga gaser kondenserar och helium kan avskiljas. Efter rening kan sedan heliumet fyllas på lagertankar.

Missbruk

VARFÖR ÄR DET FARLIGT ATT MISSBRUKA HELIUM?

De flesta känner till att man kan andas in helium för att förvränga rösten. Tyvärr förbises ofta riskerna som följer missbruk av helium. Helium tränger bort syre och det finns därför risk för avsvimning eller till och med kvävning vid inandning av gasen. Vi varnar därför starkt för att missbruka helium.

LEVERANSFORMER

Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ för helium och heliumblandningar.

FLASKOR: Standardflaskor med 200 bars tryck finns i storlekar från 5 till 50 liter. För speciella behov kan även 2-litersflaskor erbjudas.

PAKET: Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor med 200 bars tryck. Det finns även XL-paket bestående av 8 sammankopplade 80-litersflaskor med 300 bars tryck. Ett XL-paket innehåller 60 % mer gas än ett standardpaket.

KRYOKÄRL: Vakuumisolerade transportabla kärl för kondenserad gas finns i storlekar från 20 till 230 liter. För speciella behov kan kryokärl i storlekar upp till 600 liter erbjudas.

VI ERBJUDER HELIUM I FÖLJANDE KVALITETER

 

Strandmöllen framställer helium i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Helium och heliumblandningar saluförs under följande varumärken:

TECH LINE: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar


LAZER LINE: högrena gaser för laserapplikationer


LAZER LINE ULTRA: ultrarena gaser för laserapplikationer


LAB LINE: högrena gaser för laboratorier

BYT UT DITT VANLIGA PAKET
TILL ETT XL-PAKET

Det tar mindre plats, innehåller mer gas och har ett högre tryck.
Det finns tydliga skillnader mellan ett vanligt batteri och vårt XL-batteri, men känner du till alla fördelarna?