Kuldioxid gasflasker ovenfra med ventil Fadøl der bliver skænket op

VAD ÄR​ 
KOLDIOXID?


Koldioxid, med den kemiska formeln CO₂, ingår i naturens kretslopp och spelar en central roll för jordens växtlighet och temperatur. Gasen är nödvändig för växternas fotosyntes och minskar utstrålningen av värme från jorden. Till följd av främst utsläpp från förbränning av fossila bränslen och förändrad markanvändning har koldioxidhalten i atmosfären successivt ökat. När mätningarna startade år 1958 var halten 315 ppm (parts per million). År 2022 har 421 ppm uppmätts. Ökningen av koldioxidhalten förstärker atmosfärens förmåga att värma jordytan, den så kallade växthuseffekten, och bidrar därigenom till att jordens medeltemperatur ökar.   

 

 

EGENSKAPER

Koldioxid är vid normala förhållanden en färglös, icke brännbar gas med en svagt stickande, syrlig lukt. Gasen är tyngre än luft, vilket är en egenskap som utnyttjas i olika applikationer för att tränga undan syre. Denna egenskap är samtidigt en riskfaktor, eftersom höga halter av ämnet i inandningsluften kan leda till kvävning. Koldioxidhalten påverkar även andningsfrekvensen så att det vid höga koncentrationer uppstår ett chocktillstånd där andningen upphör.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Gasen har en mängd olika användsningsområden inom ett stort antal branscher och industrier, och används bland annat till: 
 

 • kalibrering
   
 • brandsläckning
   
 • vattenbehandling
   
 • MA-packning av livsmedel
   
 • laparoskopi (titthålskirurgi)
   
 • laserskärning och lasersvetsning
   
 • växthusodling
   
 • produktion av kolsyrade drycker
   
 • avlivning av djur
   
 • MIG- och MAG-svetsning
   
 • produktion av torris

VI ERBJUDER
FÖLJANDE KVALITETER

Strandmöllen framställer koldioxid i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Koldioxid och -blandningar saluförs under följande varumärken:

TECH LINE®: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar

LAZER LINE®: högrena gaser för laserapplikationer

FOOD LINE®: gaser för livsmedelsbranschen

PHARMA LINE®: gaser för sjukvårdssektorn

LAB LINE®: högrena gaser för laboratorier

COOLINE: för R744 med låg fukthalt

FRAMSTÄLLNING

Strandmöllen framställer Klimatsmart Koldioxid genom att tillvarata och återvinna all koldioxid från en av världens största biogasanläggningar, där den är en naturlig restprodukt. I vår anläggning genomgår koldioxiden en komplex reningsprocess i flera steg där den först filtreras, tvättas och torkas. Den komprimeras sedan för att därefter destilleras och kondenseras.

 


LEVERANSFORMER

CO2

Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ för flytande koldioxid:

FLASKOR: Standardflaskor finns i storlekar från 5 till 50 liter. En 5-litersflaska innehåller 3,7 kg koldioxid och en 50-litersflaska innehåller 37,5 kg.
PAKET: Ett standardpaket bestående av 12 sammankopplade 50-litersflaskor innehåller 450 kg koldioxid. Det finns även mindre paket, som innehåller 234 kg och består av 9 sammankopplade 40-litersflaskor.
TANK: Strandmöllen erbjuder stationära kryotankar i storlekar från 10 till 60 m3 för att möta kundens behov. Vi tar fram kravspecifikationer, projekterar, installerar, utbildar och erbjuder service.


 

LEVERANSFORMER
GASBLANDNINGAR MED CO2

För gasblandningar med koldioxid erbjuds följande alternativ:

FLASKOR: Standardflaskor finns i storlekar från 5 till 50 liter. Trycket varierar från 150 bar och uppåt beroende på gasblandningens sammansättning.
PAKET: Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor. Trycket varierar från 150 bar och uppåt beroende på gasblandningens sammansättning. Gasblandningar med koldioxid och argon erbjuds också i XL-paket som består av åtta sammankopplade 80-litersflaskor med ett tryck på 300 bar. 

MER OM
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Koldioxidens egenskaper gör den väl lämpad för en rad olika användningsområden. Den används allmänt som ett mer miljövänligt köldmedium (R744) i såväl kyl- och frysaggregat som värmeåtervinnings- och luftkonditioneringsanläggningar. I livsmedelsbranschen används koldioxid i alla dess former för nedkylning och snabbfrysning. Torris används även för kyltransporter. Vid förpackning av livsmedel i modifierad atmosfär (MA) för längre hållbarhet används gasblandningar med koldioxid i kombination med kvävgas eller syrgas. Kolsyrade drycker framställs genom tillsats av koldioxid under tryck. Bryggerier använder koldioxid för att avlägsna luft ur flaskor och burkar vid tappning. Vid växthusodling används koldioxid för att stimulera tillväxten. 

Ett annat användningsområde är pH-justering av process- och avloppsvatten. Koldioxid lämpar sig också som släckmedel vid bränder i vätskor, gaser, plaster och spänningsförande utrustning. När den flytande koldioxiden sprutar ut ur munstycket, övergår den till en mycket kall blandning av gasformig och fast koldioxid, som både kväver och kyler elden. Koldioxid i form av torris används som blästermedel. Fördelarna med denna blästringsmetod är att torris inte sliter på det underliggande materialet och att den sublimerar utan att lämna några rester efter sig.

 

ANVÄDNING INOM
OLIKA INDUSTRIER

Inom sjukvården används koldioxid för att förbättra åtkomlighet och sikt vid laparoskopi (ingrepp med titthålsteknik) och endoskopi (undersökning och behandling med hjälp av kamera i kroppens hålrum). Gasen används även vid behandling av hudförändringar med koldioxidlaser och vid cellodling. Flytande koldioxid används för kryobehandling. Torris används för kylning av vacciner och läkemedel och för kyltransporter av värmekänsliga laboratorieprov. Som andningsgas vid astmaterapi och för hävning av koloxidförgiftning används en syrgasblandning innehållande koldioxid.

 

MER OM
GASEN

Koldioxid är känt för sin kylande förmåga och används för kyländamål inte bara i gasform och vätskeform utan även i fast form som så kallad kolsyreis eller torris. Vid atmosfärstryck kondenserar koldioxid vid -78,5°C. Tillverkning av torris sker genom att trycksätta flytande koldioxid och sedan låta den återgå till normalt lufttryck. När vätskan då utvidgas, sker en temperaturminskning som gör att koldioxiden fryser till så kallad kolsyresnö. Denna kan sedan pressas ihop till pellets eller block. Namnet torris syftar på att isen inte blir våt, eftersom den till skillnad från fruset vatten inte smälter vid atmosfärstryck. I stället sker en direkt övergång till gasform (sublimering). Denna egenskap utnyttjas vid framställning av rök för specialeffekter vid exempelvis konserter och teaterföreställningar.

Koldioxid levereras i flytande form i gasflaskor och kan tas ut i både flytande- och i gasform.