Kuldioxid gasflasker med håndhjul Analyse på et laboratorie med en pipette

ÖVRIGA RENA​
GASER

Ibland finns det behov av gaser med andra egenskaper än hos de mer vanliga gaserna, så som koldioxid och nitrogen. Vi erbjuder därför en lång rad med andra rena gaser, så som ammoniak och isobutan. 

Dessa gaser kan analyseras med avseende på kategorier av orenheter som exempelvis kolväten, koldioxid, kolmonoxid, oxygen och inte minst vatten. Om det är viktigt för dig att kartlägga andra orenheter kan självklart även de analyseras. 

 

 

 

VI ERBJUDER FÖLJANDE ÖVRIGA
RENA GASER

 

Här följer en översikt över några av de övriga rena gaser som vi levererar: 

 

 • ​Ammoniak (NH3)
 • Butan (C4H10)
 • Kolmonoxid (CO)
 • Etan (C2H6)
 • Eten (C2H4)
 • Väteklorid (HCl)
 • Isobutan (C4H10)
 • Krypton (Kr)
 • Metan (CH4)
 • Neon (Ne)
 • Propen (C3H6)
 • Svaveldioxid (SO2)
 • Svavelhexaflourid (SF6)
 • Xenon (Xe).

 

Du är välkommen att kontakta någon av våra rådgivare om du inte hittar den gas som krävs för just dina behov, så hjälper vi dig att tillsammans hitta en lösning.