Nitrogen gasflasker på række Iskugler i fad der bliver frosset af nitrogen

VAD ÄR​ 
NITROGEN?


Nitrogen, även kallat kväve, är ett grundämne med det kemiska tecknet N, som utgör 78 % av jordens atmosfär. Ämnet ingår i naturens kretslopp och är nödvändigt för allt liv på jorden, bland annat som en viktig beståndsdel i proteiner och DNA. Fritt nitrogen består av tvåatomiga molekyler och har därför den kemiska beteckningen N2.

 

EGENSKAPER


Nitrogen är vid normala förhållanden en färglös, luktlös och icke brännbar gas. Den är reaktionströg och betraktas i de flesta fall som inert, det vill säga kemiskt inaktiv, eftersom bindningen mellan de två atomerna i molekylen är mycket stark. Reaktioner kan dock ske med vissa andra ämnen vid hög energitillförsel. Detta utnyttjas vid industriell framställning av ammoniak ur nitrogen och vätgas enligt Haber-Bosch-metoden. Vid förbränning och blixturladdningar i luft bildas kväveoxider genom reaktion mellan nitrogen och oxygen. Gasen kan vid höga temperaturer även reagera med vissa metaller och bilda nitrider. Kokpunkten för nitrogen är -196C° vid atmosfärstryck. Flytande nitrogen är därmed extremt kallt, vilket är en användbar egenskap i olika sammanhang.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

Gasen har, precis som koldioxid, ett stort antal användningsområden i en mängd olika branscher. Bland annat används gasen till
 

 • kalibrering
   
 • kryokirurgi
   
 • laserskärning
   
 • gaskromatografi
   
 • härdning av metall
   
 • värmebehandling av metaller
   
 • MA-packning av livsmedel
   
 • dermatologiska behandlingar
   
 • kylning och frysning av livsmedel
   
 • skyddsgas vid svetsning
   
 • inerteringsprocesser 
   
 • temperaturkontroll vid distribution av livsmedel

VI ERBJUDER 
FÖLJANDE KVALITETER


Strandmöllen framställer nitrogen i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Nitrogen och -blandningar saluförs under följande varumärken:

TECH LINE®: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar

LAZER LINE®: högrena gaser för laserapplikationer

LAZER LINE ULTRA®: ultrarena gaser för laserapplikationer

LAB LINE®: högrena gaser för laboratorier

PRO LINE®: gaser med högre renhetsgrad för laserskärning, robot- och automatsvetsning

FOOD LINE®: gaser för livsmedelsbranschen

FRAMSTÄLLNING

Strandmöllen framställer nitrogen vid företagets luftgasfabriker i Sverige och Danmark. Det sker i en process där atmosfärisk luft filtreras, komprimeras, renas i en adsorptionskolonn, kyls och kondenseras. Genom fraktionerad destillation av den flytande luften separeras sedan nitrogen från oxygen och argon.

 

LEVERANSFORMER

Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ.

FLASKOR: Standardflaskor med 200 bars tryck finns i storlekar från 5 till 50 liter. 

PAKET: Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor med 200 bars tryck. Det finns även XL-paket bestående av 8 sammankopplade 80-litersflaskor med 300 bars tryck. Ett XL-paket innehåller runt  60 % mer gas än ett standardpaket.

KRYOKÄRL: Vakuumisolerade transportabla kärl för kondenserad gas finns i storlekar från 20 till 230 liter. För speciella behov kan kryokärl i storlekar upp till 600 liter erbjudas.

TANK: Strandmöllen erbjuder stationära kryotankar i storlekar från 10 till 60 m3 för att möta kundens behov. Vi tar fram kravspecifikationer, projekterar, installerar, utbildar och erbjuder service.

MER OM
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Gasens reaktionströghet gör den användbar i många applikationer. Inom stål- och verkstadsindustrin används den vid värmebehandling av stål samt vid laser- och plasmaskärning i olika metaller. Nitrogen används även i kombination med vätgas som rotgas (formiergas) vid bågsvetsning av rostfritt stål för att skydda svetsfogens baksida. Inom petrokemisk och annan kemisk industri hanteras många lättantändliga produkter. Genom att driva ut luften ur tankar, reaktorer och rörledningar med hjälp av nitrogen kan brand och explosion förebyggas. Vid hantering av pulverformiga material kan dammexplosioner förebyggas genom användning av nitrogen på motsvarande sätt. 

 

ANVÄNDNING INOM
OLIKA INDUSTRIER

På laboratorier används högrent nitrogen för kalibrering och analyser. I livsmedelsbranschen används nitrogen både som ren gas och i gasblandningar med koldioxid vid förpackning av livsmedel i modifierad atmosfär (MA) för längre hållbarhet. Med skyddande gas i förpackningen i stället för luft hämmas tillväxten av bakterier samtidigt som oxidation förhindras. 

Flytande nitrogen används för snabb kylning och frysning av livsmedel och för temperaturkontroll under transport och lagring. Snabb frysning förhindrar bildning av iskristaller, som kan spränga cellerna i livsmedlen och därigenom försämra deras kvalitet. Inom sjukvården används flytande nitrogen vid kryokirurgi och kryobehandling av oönskad vävnad samt för kylning och frysning av blod, stamceller, spermier och ägg. 

Färgindustrin använder flytande nitrogen för återvinning av lösningsmedel genom kylning av processluft och för underlättande av färgborttagning genom snabbfrysning av färg. Gjuterier tillämpar snabbfrysningsmetoden vid borttagning av rester i gjutformar. Vid krymppassning, en teknik för sammanfogning av metalldelar, görs den del som ska infogas i den andra lite för stor. Den kyls sedan med hjälp av flytande nitrogen så att den krymper tillräckligt för att passa. När den värms upp igen, expanderar den och blir hårt fixerad. Ytterligare tillämpningar är till exempel återvinning av bildäck, där flytande nitrogen gör gummit sprött så att det kan krossas till granulat, och frysning av jord för att förhindra inträngning av grundvatten vid exempelvis tunnelarbeten.

 

MER OM 
GASEN

Nitrogen upptäcktes 1772 av den skotske läkaren och botanikern Daniel Rutherford och den svenske apotekaren Carl Wilhelm Scheele, som oberoende av varandra fann att luft innehöll en gas som kvävde eld. Gasen konstaterades senare ha ett samband med salpeter och gavs därför namnet nitrogen, som betyder salpeterbildare på grekiska. Svenska vetenskapsmän tog i stället fasta på ämnets eldkvävande förmåga och valde att kalla det för kväve.