Sikkerhed på arbejdspladsen

SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN

ESSENTIELLT
I DITT ARBETSLIV


Säkerhet kommer alltid först. På Strandmöllen arbetar vi ständigt med att upprätthålla en mycket hög säkerhetsnivå och det är alltid prio nummer ett. 

Säkerhet är ett gemensamt ansvar och är därför en naturlig del av det dagliga arbetet där alla är med och bidrar.

VI ARBETAR SÄKERT

Vi arbetar säkert, varje dag. Vår säkerhets- och miljöpolicy ger vägledning för samtliga medarbetare för att vi ska känna oss säkra på jobbet och undvika olyckor och skador. 

Vi har valt att engagera våra anställda vid utformningen av våra säkerhetsrutiner och arbetsmiljö. Våra anställda är experter på sina uppgifter och kan därför bidra med viktig kunskap om arbetsflöden och eventuella risker. På så sätt skapas bästa möjliga förutsättningar för en säker arbetsmiljö där var och en tar ansvar för vår gemensamma säkerhet. 

VI SÄTTER RAMEN
FÖR SÄKERHET

Som medlemmar av branschorganisationen The European Industrial Gases Association (EIGA) samarbetar vi med andra europeiska aktörer inom gasbranschen kring säkerhet. Tillsammans tar vi fram nya branschstandarder och har ett ständigt pågående kunskapsutbyte. 

Dessutom genomgår våra medarbetare löpande olika säkerhetskurser för att vidareutbildas inom allt ifrån säker hantering av gasflaskor till säkra arbetssituationer. Exempelvis kan de genomgå kurser så som: 

  • grundläggande gaslära, där de anställda lär sig om gasernas olika egenskaper, deras risker och säker gashantering
  • riskhantering och korrekt hantering av potentiellt farliga situationer.

Vi har även interna föreläsningar om säkerhet, där vi övar säkerhetsrutiner och olika scenarier genom praktisk utbildning.

VI RAPPORTERAR ALLT

Genom att lära av våra erfarenheter kan vi bli en ännu säkrare arbetsplats. Vi rapporterar systematiskt alla tillbud, farliga förhållanden och andra potentiella risker som kan förbättra vår säkerhet. På så sätt kan vi klargöra processer från orsak till handling och optimera våra säkerhetsrutiner för att undvika liknande incidenter i framtiden.

Vår arbetsmiljöorganisation stöttar det dagliga och förebyggande arbetet samt hanterar kritiska situationer.

ÄR STRANDMÖLLEN
DIN NYA ARBETSPLATS?


Våra fantastiska medarbetare är vår största tillgång och är en av anledningarna till varför vi är så måna om säkerheten. Vill du också börja jobba hos oss på Strandmöllen?