Patientsäkerhet

För oss på Strandmöllen är patientsäkerhet en central fråga. Vår produktion och distribution valideras utifrån riskbedömningar med fokus på patientsäkerhet. Detta minimerar risken för såväl produktfel som misstag som äventyrar säkerheten för den enskilda patienten.

I likhet med andra seriösa läkemedelsaktörer är patientsäkerheten högprioriterad även efter försäljningen av våra produkter. Strandmöllens kvalitetsavdelning har ett nära samarbete med vår QPPV (sakkunnig person inom biverkningsövervakning) för att se till att eventuella klagomål på och biverkningar av både gaser och utrustning hanteras på ett säkert och korrekt sätt enligt vår PSMF (Pharmacovigilance system master file), det vill säga en arbetsmetod som säkerställer att våra användare alltid får uppdaterad och relevant information om våra produkter, oberoende av regioner och gränser. 

För Strandmöllens primära medicinska produkter har vår QPPV utvecklat riskhanteringsplaner, vilka godkänts av berörda myndigheter, för att bättre utvärdera produkternas säkerhetsprofil samt vidta åtgärder för att minimera risker för patienterna.

Slutligen sammanställer vi årliga rapporter för marknadskontroll av de av våra produkter som godkänts som läkemedel eller medicintekniska produkter. Rapporterna fungerar som ett stöd i arbetet att fortsätta utveckla produkter till nytta för patienter och användare.