Säker transport av gasflaskor

Gasflaskor kan vara mycket tunga och de har samma hastighet som ditt fordon under transport. Om du inte spänner fast dem ordentligt kan de kastas framåt när du bromsar. Det kan leda till omfattande skador.

Det är alltså viktigt att du alltid följer gällande ADR-bestämmelser och spänner fast dina gasflaskor på ett korrekt sätt så att de inte kan komma i rörelse.

ADR-KONVENTIONEN

ADR-konventionen är det europeiska regelverket för internationell vägtransport av farligt gods. Farligt gods är en gemensam beteckning för ämnen och föremål som riskerar att orsaka skador på människor, miljö och egendom om de inte hanteras korrekt under transport. I detta sammanhang klassificeras alla typer av gas som farligt gods.

Kom ihåg att transport av farligt gods inte enbart handlar om själva transporten från a till b eller flyttning av gaser inom ett användningsområde utan även av- och pålastning samt förvaring i samband med transport.

SÄRSKILT FÖR KOLDIOXID, LUSTGAS OCH ACETYLEN

Om du transporterar gasflaskor med koldioxid, lustgas eller acetylen i en privatbil, varubil eller ett annat slutet fordon bör du läsa säkerhetsrekommendationerna noga.

Eftersom läckage från dessas ventiler kan alstra en tillräcklig mängd gas för att skapa en brännbar eller inert (kvävande) blandning inne i ditt fordon. Det kan skada dig, dina medpassagerare och trafiksäkerheten i allmänhet.