KOLDIOXID

VAD ÄR KOLDIOXID?

Koldioxid, med den kemiska formeln CO₂, är en gas som ingår i naturens kretslopp och spelar en central roll för jordens temperatur och växtlighet. Den är en växthusgas, som minskar utstrålningen av värme från jorden, och är nödvändig för växternas fotosyntes. Till följd av främst utsläpp från förbränning av fossila bränslen och förändrad markanvändning har koldioxidhalten i atmosfären successivt ökat. När mätningarna startade år 1958 var halten 315 ppm (parts per million). Under år 2022 har 421 ppm uppmätts. Ökningen av koldioxidhalten förstärker atmosfärens förmåga att värma jordytan, den så kallade växthuseffekten, och bidrar därigenom till att jordens medeltemperatur ökar.   

VILKA EGENSKAPER HAR KOLDIOXID?

Koldioxid är en färglös gas med en svagt stickande syrlig lukt. Gasen är inte brännbar och bidrar vanligtvis inte till förbränning. Koldioxid tränger undan luftens syre, vilket är en egenskap som utnyttjas i en rad applikationer. Denna egenskap är samtidigt en riskfaktor, då högre halter av koldioxid i inandningsluften kan leda till kvävning. Koldioxidhalten påverkar även andningsfrekvensen så att det vid höga koncentrationer uppstår ett chocktillstånd där andningen upphör. För gemene man kan koldioxid ha en direkt inverkan på vardagslivet, eftersom för höga halter i inomhusluften ger symptom som trötthet och huvudvärk.

Koldioxid är känd för sin kylande förmåga och används för kyländamål inte bara i gasform och vätskeform utan även som så kallad torris. Koldioxid övergår till flytande form när den trycksätts. Tillverkning av torris sker genom att låta flytande koldioxid återgå till normalt lufttryck. När vätskan då utvidgas, sker en temperaturminskning till -78,5° C som gör att koldioxiden fryser till så kallad kolsyresnö. Denna kan sedan pressas ihop till pellets eller block. Namnet torris syftar på att isen inte blir våt, eftersom den till skillnad från fruset vatten inte smälter vid atmosfärstryck. I stället sker en direkt övergång till gasform, så kallad sublimering. Denna egenskap utnyttjas vid framställning av rök för specialeffekter vid exempelvis konserter och teaterföreställningar.

Koldioxid levereras i flytande form i gasflaskor och kan tas ut både i både flytande- och i gasform. 

VAD ANVÄNDS
KOLDIOXID TILL?

Koldioxidens egenskaper gör den väl lämpad för en rad olika användningsområden. Den används allmänt som ett miljövänligt köldmedium (R744) i såväl kyl- och frysaggregat som värmeåtervinnings- och luftkonditioneringsanläggningar. I livsmedelsbranschen används koldioxid i alla dess former för nedkylning och snabbfrysning. Torris används även för kyltransporter. Vid förpackning av livsmedel i så kallad modifierad atmosfär (MA) för längre hållbarhet används gasblandningar med koldioxid i kombination med kvävgas eller syrgas. Kolsyrade drycker framställs genom tillsats av koldioxid under tryck. Bryggerier använder koldioxid för att avlägsna luft ur flaskor och burkar vid tappning. Vid växthusodling används koldioxid för att stimulera tillväxten. Ett annat användningsområde är pH-justering av process- och avloppsvatten. 

Inom metallbearbetningsindustrin används koldioxid som aktiv skyddsgas vid MAG-svetsning, oftast i blandningar med argon. Gasens uppgift är att skydda smält metall mot kontakt med luft för att förhindra bildning av oxider och nitrider, som skulle resultera i en dålig svetsfog. Koldioxid är också ett lämpligt släckmedel vid bränder i vätskor, gaser, plaster och spänningsförande utrustning. När den flytande koldioxiden sprutar ut ur munstycket, övergår den till en mycket kall blandning av gasformig och fast koldioxid, som både kväver och kyler elden. Koldioxid i form av torris används som blästermedel. Fördelarna med denna blästringsmetod är att torris inte sliter på det underliggande materialet och att den sublimerar utan att lämna några rester efter sig.

Inom sjukvården används koldioxid för att förbättra åtkomlighet och sikt vid laparoskopi (ingrepp med titthålsteknik) och endoskopiska undersökningar. Gasen används även vid laserkirurgi och cellodling. Flytande koldioxid används för kryobehandling. Torris används för kylning av vacciner och läkemedel och för kyltransporter av värmekänsliga laboratorieprov. Som andningsgas vid astmaterapi och för hävning av koloxidförgiftning används en syrgasblandning innehållande koldioxid.

HUR FRAMSTÄLLS KOLDIOXID?

Strandmöllen framställer sin koldioxid på ett klimatsmart sätt genom att tillvarata och återvinna all koldioxid från en av världens största biogasanläggningar, där den är en naturlig restprodukt.
I vår anläggning genomgår koldioxiden en komplex reningsprocess i sju steg med filtrering, tvättning och torkning för avlägsnande av föroreningar. Koldioxiden komprimeras sedan för att därefter destilleras och kondenseras. Till sist kyls den och fylls på lagertankar. Det kallar vi Klimatsmart Koldioxid

 

HUR LEVERERAS KOLDIOXID?

Strandmöllen erbjuder ett flertal leveransalternativ för flytande koldioxid:

FLASKOR: Standardflaskor finns i storlekar från 5 till 50 liter. En 5-litersflaska innehåller 3,7 kg koldioxid och en 50-litersflaska innehåller 37,5 kg.
PAKET: Ett standardpaket bestående av 12 sammankopplade 50-litersflaskor innehåller 450 kg koldioxid. Det finns även mindre paket, som innehåller 234 kg och består av 9 sammankopplade 40-litersflaskor.
TANK: Strandmöllen erbjuder stationära kryotankar i storlekar från 10 till 60 m3 för att möta kundens behov. Vi tar fram kravspecifikationer, projekterar, installerar, utbildar och erbjuder service.

För gasblandningar med koldioxid erbjuds följande alternativ:
FLASKOR: Standardflaskor finns i storlekar från 5 till 50 liter. Trycket varierar från 150 bar och uppåt beroende på gasblandningens sammansättning.
PAKET: Ett standardpaket består av 12 sammankopplade 50-litersflaskor. Trycket varierar från 150 bar och uppåt beroende på gasblandningens sammansättning. Gasblandningar med koldioxid och argon erbjuds också i XL-paket som består av åtta sammankopplade 80-litersflaskor med ett tryck på 300 bar. 

NÄR DU KÖPER KLIMATSMART KOLDIOXID BIDRAR DU TILL EN HÅLLBARARE LEVERANSKEDJA OCH REDUCERAR MÄNGDEN CO2 SOM PRODUCERATS MED FOSSIL ENERGI

VI ERBJUDER KOLDIOXID AV VARIERANDE KVALITE BEROENDE PÅ DITT BEHOV

 

Strandmöllen framställer koldioxid i flera kvaliteter anpassade för olika behov. Koldioxid och koldioxidblandningar saluförs under följande varumärken:

TECH LINE: standardgaser för svetsning och andra tekniska tillämpningar
LAZER LINE: högrena gaser för laserapplikationer
FOOD LINE: gaser för livsmedelsbranschen
PHARMA LINE: gaser för sjukvårdssektorn
LAB LINE: högrena gaser för laboratorier