Säker transport av gasflaskor

Gasflaskor klassificeras som farligt gods, och transport av gasflaskor är föremål för såväl svensk som internationell lagstiftning genom de så kallade ADR-reglerna.

Gasflaskor är i regel mycket tunga. Faktumet att de under transport rör sig i samma hastighet som fraktfordonet skapar en enorm rörelseenergi.

Om flaskorna inte är tillräckligt säkrade vid exempelvis en nödbromsning kan lastens fortsatta framåtrörelse orsaka betydande skada. Du bör alltid se till att alla flaskor är ordentligt fastspända och säkrade mot all oavsiktlig rörelse.

Koldioxid (CO2), Lustgas och Acetylen får endast transporteras i upprätt stående position. Detta beror på att Koldioxiden är i flytande form och acetylenet är löst i Aceton.

Om flaskorna ligger ner kan en ventilläcka förorsaka att en brännbar respektive inert (kvävande) gasblandning sprider sig i fordonet.

Om du transporterar gasflaskor i personbil, skåpbil eller annat slutet fordon bör du bekanta dig med gällande säkerhetsrekommendationer.