Säkerhet, miljö och
kvalitet hos
Strandmöllen

Att säkerställa och kontrollera kvalitet är en lika viktig som naturlig del av vår vardag. Samma inställning präglar alla nivåer inom vår organisation och är vägledande i vårt uppdrag att ta aktivt ansvar för leveransen av varje enskild gasflaska.

Sammantaget kan Strandmöllens kvalitetsstyrningssystem illustreras på följande sätt:

Strandmöllens certifikat

Vårt kvalitetssäkringssystem är givetvis väl dokumenterat och Strandmöllen har erhållit ett antal kvalitetsstämplar:

 • ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem
 • ISO 13485:2012 - Kvalitetsledningssystem för konstruktion och tillverkning av medicintekniska produkter
 • Tillstånd för tillverkning av läkemedel - GMP-certifikat


Marknadsföringstillstånd

 • ​Oxygen (komprimerat)
 • ​Oxygen (kryogent)
 • Lustgas
 • Latox (50% O2/50% N2O)
 • Atmosfärisk luft
 • Medicinsk utrustning, CO2 och kryogent nitrogen


Säkerhet och miljö hos Strandmöllen AB

Som grundprincip arbetar Strandmöllen enligt vedertagna normer rörande:
• Arbetsmiljö
• Seveso-direktiv
• Energihushållning

Sammantaget motsvarar dessa kraven för EN ISO 14001.

Strandmöllen har ett tydligt fokus på säkerhet och miljö. Vi har därför formulerat följande säkerhets- och miljöpolicy:

 • Strandmöllen ska vara en bra och trygg arbetsplats där säkerheten alltid är i fokus.
 • Strandmöllen har som ambition att förebygga olyckor och skador på människor och miljö.
 • I det dagliga arbetet samt vid planläggningen av projekt och nya anläggningar ska medarbetarnas säkerhet prioriteras högst.
 • Strandmöllen strävar kontinuerligt efter att använda energi på bästa sätt och i möjligaste mån förbättra processen i syfte att optimera energiförbrukningen.
 • Strandmöllen arbetar löpande med att förbättra våra transporter, inklusive optimering av vägrutter för att minimera bränsleförbrukningen.